Akademia Mądrego Życia

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start O Akademii Statut

Statut

Email Drukuj PDF

ROZDZIAŁ 1.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. " Akademia Mądrego Życia jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie i posiada osobowość prawną. W dalszej części statutu będzie nazywana w skrócie Akademią
 2. Akademia działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia Akademia Mądrego Życia jest miasto Łódź.
 4. Akademia ma prawo powoływania oddziałów terenowych oraz innych jednostek organizacyjnych służących realizacji celów stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 2.

Charakter Stowarzyszenia; cele i środki działania

§ 2

 1. Akademia Mądrego Życia jest międzynarodową organizacją szerzącą wiedzę na temat mądrego życia w oparciu o metodę opracowaną przez Tadeusza Niwińskiego i noszącą nazwę System TeTa.
 2. System TeTa to sposób na życie polegający na zidentyfikowaniu i świadomym poszukiwaniu i rozwijaniu elementów potrzebnych człowiekowi do szczęścia. Są to:
  • Zrozumienie
  • Siła
  • Odporność
  • Celowość
  • Skuteczność
  • Autorytet
  • Radość
 3. Świadome koncentrowanie się na umacnianiu tych siedmiu ogniw Systemu TeTa prowadzi do podnoszenia jakości swojego życia i wywierania pozytywnego wpływu na otoczenie.

§ 3

Za główne cele swojego działania Akademia uznaje:

 1. Popularyzowanie postawy odpowiedzialności za swoje życie i swoje szczęście oraz filozofii wielostronnej wygranej
 2. Popularyzowanie wiedzy na temat samouznania i uczenie zaufania do własnego rozumu
 3. Tworzenie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka, oraz do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi
 4. Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
 5. Działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnych, przedsiębiorczości, oświatę i wychowanie.
 6. Działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego

§ 4

Dla osiągnięcia swoich celów Akademia:

 1. Tworzy Kluby Ludzi Sukcesu w których prowadzi całoroczną działalność służącą rozwijaniu poczucia własnej wartości poprzez podnoszenie umiejętności organizacyjnych, publicznego występowania, aktywnego słuchania, asertywności dla członków akademii i osób niezrzeszonych.
 2. Organizuje i prowadzi treningi i kursy Systemu TeTa, które uczą jak dotrzeć do wewnętrznej siły i motywacji, pozwalają poznać metody skutecznego działania, inspirują do samorozwoju.
  Prawo do korzystania z w/w kursów i treningów nabywa Akademia w wyniku sporządzonej umowy pomiędzy Akademią i ich twórcą Tadeuszem Niwińskim.
 3. Organizuje przedsięwzięcia związane z rozwojem różnorodnych zainteresowań i specjalności, angażuje ludzi w pozytywne i twórcze działania.
 4. Inicjuje programy profilaktyczne i przeciwdziałające uzależnieniom, szczególnie uzależnieniu od negatywnego myślenia.
 5. Prowadzi kształcenie kadry trenerskiej.
 6. Prowadzi działalność wydawniczą, radiową i informacyjną.
 7. Tworzy ośrodki szkoleniowe.
 8. Działa na rzecz promocji zdrowego trybu życia.
 9. Gromadzi fundusze.

§ 5

 1. Akademia współpracuje z organami władzy publicznej, administracji rządowej i samorządowej, placówkami oświaty i wychowania, a także z organizacjami społecznymi, których cele i działalność są zbieżne z celami Akademii.

§ 6

 1. Akademia jest stowarzyszeniem niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym.

ROZDZIAŁ 3.

Odznaki, symbole

§ 7

 1. Akademia może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

ROZDZIAŁ 4.

Członkowie - ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Akademii dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 9

 1. Członkami Akademii mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Akademii.

§ 10

Członkiem zwyczajnym Akademii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:

 • uiściła składkę,
 • spełni inne wymagania określone przez Radę Liderów

§ 11

Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie decyzji Rady Liderów po złożeniu pisemnej deklaracji.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Akademii.
 2. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
 3. Uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
 4. Korzystania z pomocy Akademii i możliwości, jakie stwarza ona swoim członkom.
 5. Inne określone przez Radę Liderów.

§ 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Akademii.
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Akademii.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 14

Członkiem wspierającym Akademii może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Akademii, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Radę Liderów na podstawie pisemnej deklaracji.
Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w punktach 2 i 4 i 5 § 12, mają również prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
Członek wspierający - osoba prawna, działa w Akademii za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 15

Członkiem honorowym Akademii może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Akademii. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Liderów. Członek honorowy korzysta z tych samych praw, jakie przysługują członkom zwyczajnym, a ponadto jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 16

Skreślenie z listy członków Akademii następuje przez:

 1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Rady Liderów.
 2. Wykluczenie przez Radę Liderów:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami Akademii,
  2. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres co najmniej roczny.

§ 17

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 18

 1. Za osiągnięcia w pracy członkowie Akademii mogą być wyróżniani i nagradzani.
 2. Zasady wyróżniania i nagradzania członków Akademii określa Rada Liderów.

ROZDZIAŁ 5.

Władze Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał i decyzji, wybory władz

§ 19

Władzami Akademii są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Rada Liderów,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym podczas Walnego Zgromadzenia.
 2. Mandat członka władz Akademii wygasa z upływem kadencji, a w czasie jej trwania na skutek:
  1. ustania członkostwa w Akademii,
  2. rezygnacji z mandatu,
  3. odwołania ze składu władz lub odwołania danej władzy
 3. Obrady wszystkich władz Akademii mogą odbywać się przy wykorzystaniu Internetu.

§ 21

 1. Władze Akademii mogą odwoływać członków ze swojego składu oraz uzupełniać swój stan osobowy przez wybór nowych członków.
 2. Odwołanie członka ze składu władz może nastąpić uchwałą z powodu niewypełnienia przez niego przyjętych obowiązków, prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, Statutem i uchwałami władz Akademii.

§ 22

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 23

 1. Najwyższą władzą Akademii jest Walne Zgromadzenie.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Liderów raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad pisemnie bądź w inny skuteczny sposób, co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi Akademii, oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie programu działania Akademii,
  2. wybór Rady Liderów i Komisji Rewizyjnej
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Liderów i Komisji Rewizyjnej,
  4. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  5. udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Liderów,
  6. nadawanie godności członka honorowego,
  7. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Akademii,
  8. rozpatrywanie skarg członków Akademii na działalność Rady Liderów.

§ 24

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Liderów:

 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/2 członków zwyczajnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25

 1. Rada Liderów jest najwyższą władzą Akademii w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
 2. Skład Rady Liderów może liczyć od 3 do 12 osób.
 3. Pierwszy skład Rady Liderów liczący 8 osób powołuje zebranie założycielskie.
 4. W przypadku rezygnacji członka Rady Liderów, Rada może uzupełnić swój skład poprzez kooptację. Kooptacja nie może przekroczyć 1/3 składu Rady.
 5. Posiedzenia Rady Liderów zwoływane są przez Prezydenta w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 6. Uchwały Rady Liderów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezydenta lub w razie jego nieobecności wiceprezydenta.
 7. Do kompetencji Rady Liderów należy:
  1. reprezentowanie Akademii na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
  2. kierowanie bieżącą pracą Akademii,
  3. dysponowanie majątkiem Akademii w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie,
  4. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  6. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
  7. rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Akademii.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Akademii.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Spośród członków Komisji wybiera się przewodniczącego.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Akademii,
  2. występowanie do Rady Liderów z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i składanie wyjaśnień,
  3. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem o przedmiocie absolutorium dla ustępującej Rady Liderów.

ROZDZIAŁ 6.

Majątek Stowarzyszenia

§ 27

 1. Majątek Akademii powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów i spadków, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Akademii, dochodów z ofiarności publicznej oraz dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy publiczne oraz podmioty gospodarcze.
 2. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Akademii i nie mogą być przeznaczone do podziału między jej członków.
 3. Funduszami i majątkiem Akademii zarządza Rada Liderów
  1. Osobami upoważnionymi w imieniu Akademii do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są prezydent i wiceprezydent lub skarbnik działający łącznie. W pozostałych sprawach dwóch członków Rady Liderów w tym Prezydent lub Wiceprezydent.
  2. Osoby te mogą udzielać pełnomocnictw innym osobom, mogą też wyrażać zgodę na udzielenie dalszych pełnomocnictw przez osobę umocowaną. W każdym wypadku wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.
  3. Udzielenie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 28

 1. Stowarzyszenie będzie prowadziło działalność gospodarczą w przedmiocie:
  1. 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych ;
  2. 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
  3. 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
  4. 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
  5. 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
   wysyłkowej lub Internet;
  6. 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią
   sklepową, straganami i targowiskami;
  7. 7. 58.11.Z - Wydawanie książek;
  8. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
  9. 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  10. 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
  11. 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
  12. 70.22.Z- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
   gospodarczej i zarządzania;
  13. 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami;
  14. 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
  15. 78.10.Z -Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i
   pozyskiwaniem pracowników;
  16. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i
   kongresów;
  17. 85.59.A - Nauka języków obcych;
  18. 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
   niesklasyfikowane;
  19. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;
  20. 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień
   artystycznych;
  21. 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
   artystycznych;
  22. 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza;
  23. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
   indziej niesklasyfikowana;
  24. 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
  25. 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej
   niesklasyfikowana ;
 2. Działalność ta może być prowadzona w formie bezpośredniej lub w formie wyodrębnionego zakładu. Decyzje w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ 7

Postanowienia końcowe

§ 29

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.
 2. Uchwały w sprawie zmiany nazwy, połączenia z innym stowarzyszeniem, rozwiązania Akademii podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 delegatów.
 

Kontakt

Siedziba Stowarzyszenia:
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź

Adres do korespondencji:
ul. Sportowa 4
98-161 Zapolice
email: a-m-z@wp.pl
tel: 605 826 175

nr konta Stowarzyszenia:
Idea Bank
94 1950 0001 2006 0005 1799 0002

KRS: 000024225
NIP: 7251933589
Regon: 100 105 598

Polecane pozycje literackie

"Drogi do wolności" - praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Niwińskiego

Przedstawiam, wydaną w czerwcu 2013 roku, książkę będącą wspólnym dziełem członków naszej Akademii.

"Drogi do wolności"

Więcej …
 
Książki przeczytane w pociągu...

Długa podróż pociągiem jest dla mnie okazją do czytania. A, że ostatnio trochę jeździłam, to wpadły mi w ręce różne książki. Opiszę dziś dwie  z nich.

Pierwsza to "Alicja" Jacka Piekary.
Książeczka niewielka rozmiarem a wielka treścią. W atmosferze tajemniczości poznajemy tytułową 14-stoletnią Alicję i pewnego pisarza scenariuszy.
Alicja zadaje pytania, on odpowiada. Bardzo celne są to pytania i bardzo bezpośrednie.
A, że trafiają do człowieka - myśliciela, odpowiedzi na nie są równie ciekawe.

Więcej …