Coaching – co to jest, jak działa i jakie przynosi korzyści?

Redakcja

2 stycznia, 2024

Coaching to proces wspierania klienta w osiąganiu jego celów, zarówno zawodowych, jak i osobistych, poprzez rozwijanie umiejętności, zwiększanie świadomości i wykorzystywanie potencjału. Współpraca z coachem pomaga klientom lepiej zrozumieć swoje potrzeby, wartości i cele, a także odkryć nowe możliwości i rozwiązania. Coaching jest stosowany w różnych dziedzinach życia, takich jak rozwój osobisty, zawodowy, zdrowie czy relacje międzyludzkie.

W coachingu kluczowe jest zaangażowanie klienta w proces zmiany, a coach pełni rolę przewodnika, który zadaje pytania, słucha, obserwuje i daje feedback. Wspólnie z klientem, coach pracuje nad określeniem celów, planowaniem działań i monitorowaniem postępów. Coaching różni się od innych form wsparcia, takich jak terapia, doradztwo czy mentoring, ponieważ skupia się na przyszłości, a nie na przeszłości, i zakłada, że klient posiada w sobie wszystkie zasoby potrzebne do osiągnięcia celów.

Coaching przynosi wiele korzyści, zarówno dla klientów, jak i dla organizacji, w których jest stosowany. Dla klientów, coaching może pomóc w:

 • poprawie komunikacji i relacji z innymi,
 • rozwijaniu umiejętności przywódczych,
 • zwiększeniu motywacji i zaangażowania,
 • lepszym radzeniu sobie ze stresem i emocjami,
 • osiągnięciu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Dla organizacji, coaching może przyczynić się do:

 • zwiększenia efektywności i produktywności pracowników,
 • poprawy klimatu i kultury organizacyjnej,
 • rozwijania talentów i potencjału pracowników,
 • zmniejszenia rotacji i absencji,
 • lepszego zarządzania zmianami i innowacjami.

Warto zatem rozważyć skorzystanie z coachingu, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, aby osiągnąć swoje cele i czerpać satysfakcję z życia.

Czym jest coaching i jakie są jego założenia?

Coaching to proces wspierania klienta w osiąganiu jego celów poprzez rozwijanie umiejętności, zwiększanie świadomości i wykorzystywanie potencjału. W coachingu kluczowe są założenia, które opierają się na współpracy, zaufaniu i odpowiedzialności klienta za swoje decyzje i działania. W tym artykule omówimy definicję coachingu, jego kluczowe elementy i zasady, a także różne rodzaje coachingu i porównanie z mentoringiem.

Definicja coachingu: Kluczowe elementy i zasady

Definicja coachingu opiera się na kilku kluczowych elementach i zasadach, które są niezbędne do profesjonalnego prowadzenia procesu coachingu. Do tych elementów należą:

 • Współpraca – coach i klient wspólnie pracują nad osiągnięciem celów,
 • Zaufanie – coach tworzy atmosferę zaufania, w której klient może się otworzyć i podzielić swoimi myślami i uczuciami,
 • Odpowiedzialność – klient jest odpowiedzialny za swoje decyzje i działania, a coach wspiera go w tym procesie,
 • Autonomia – klient posiada w sobie wszystkie zasoby potrzebne do osiągnięcia celów, a coach pomaga mu je odkryć,
 • Skupienie na przyszłości – coaching koncentruje się na przyszłości, a nie na przeszłości, i pomaga klientowi w planowaniu działań.

Ważną zasadą profesjonalnego coachingu jest również przestrzeganie etyki zawodowej, która obejmuje m.in. poufność, szacunek dla klienta i jego wartości oraz ciągły rozwój własnych umiejętności przez coacha.

Rodzaje coachingu: indywidualny, grupowy, biznesowy i życiowy

W zależności od potrzeb klienta i kontekstu, w którym coaching jest stosowany, wyróżniamy różne rodzaje coachingu:

 • Coaching indywidualny – skierowany do jednej osoby, która chce pracować nad swoim rozwojem osobistym, zawodowym czy emocjonalnym,
 • Coaching grupowy – przeznaczony dla grupy osób, które mają wspólne cele lub chcą wspólnie pracować nad swoim rozwojem,
 • Coaching biznesowy – skierowany do przedsiębiorców, menedżerów i liderów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności zarządzania, komunikacji czy podejmowania decyzji,
 • Coaching życiowy – koncentruje się na aspektach życia prywatnego klienta, takich jak relacje, zdrowie czy duchowość.

Warto zaznaczyć, że różne rodzaje coachingu mogą się ze sobą łączyć i uzupełniać, w zależności od potrzeb klienta.

Coaching a mentoring – różnice i podobieństwa

Choć coaching i mentoring mają wiele wspólnych cech, takich jak wspieranie rozwoju, budowanie relacji opartych na zaufaniu czy skupienie na celach, istnieją również istotne różnice między tymi dwoma metodami:

 • Coaching zakłada, że klient posiada w sobie wszystkie zasoby potrzebne do osiągnięcia celów, a coach pomaga mu je odkryć, podczas gdy mentor przekazuje swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności mentee,
 • W coachingu, coach zadaje pytania i prowadzi klienta do samodzielnego odkrycia odpowiedzi, natomiast w mentoringu, mentor może dawać konkretne rady i wskazówki,
 • Coaching jest zwykle krótkoterminowy i skoncentrowany na konkretnych celach, podczas gdy mentoring może trwać dłużej i obejmować szeroki zakres tematów.

W praktyce, zarówno coaching, jak i mentoring mogą być stosowane równocześnie lub naprzemiennie, w zależności od potrzeb klienta i sytuacji.

Proces coachingowy – jak to wygląda w praktyce?

Proces coachingowy to zorganizowany sposób pracy coacha z klientem, mający na celu osiągnięcie przez klienta określonych celów. Proces ten składa się z kilku etapów, które pozwalają na efektywną współpracę i osiągnięcie zamierzonych rezultatów. W kolejnych podrozdziałach omówimy etapy procesu coachingu oraz metody i techniki stosowane przez coacha w pracy z klientem.

Etapy procesu coachingu: od sesji wprowadzającej do osiągnięcia celu

Proces coachingu można podzielić na kilka etapów, które obejmują:

 1. Sesję wprowadzającą – podczas której coach i klient poznają się, ustalają cele coachingowe oraz omawiają warunki współpracy,
 2. Pracę z celem – coach pomaga klientowi zdefiniować cel coachingowy, który jest konkretny, mierzalny, osiągalny, realistyczny i określony czasowo (tzw. cel SMART),
 3. Coaching sesji – regularne spotkania coacha z klientem, podczas których klient pracuje nad osiągnięciem celu, a coach stosuje różne metody i techniki wspierające klienta,
 4. Monitorowanie postępów – coach obserwuje postępy klienta, daje mu informacje zwrotne i pomaga w ewentualnych korektach działań,
 5. Osiągnięcie celu – końcowy etap procesu coachingu, w którym klient osiąga zamierzony cel, a coach i klient wspólnie podsumowują współpracę.

Warto zaznaczyć, że czas trwania procesu coachingu może być różny i zależy od indywidualnych potrzeb klienta oraz celów, które chce osiągnąć.

Jak coach pomaga klientowi? Metody i techniki stosowane w coachingu

W pracy z klientem, coach stosuje różne metody i techniki, które mają na celu wspieranie klienta w osiągnięciu celów. Niektóre z nich to:

 • Pytania – coach zadaje klientowi pytania, które pomagają mu zrozumieć swoje potrzeby, wartości, przekonania i motywacje,
 • Aktywne słuchanie – coach uważnie słucha klienta, daje mu przestrzeń do wyrażenia swoich myśli i uczuć, a także odzwierciedla to, co klient mówi,
 • Feedback – coach daje klientowi informacje zwrotne na temat jego postępów, zachowań i komunikacji, co pozwala klientowi na wprowadzenie ewentualnych zmian,
 • Techniki relaksacyjne i medytacyjne – coach może nauczyć klienta technik relaksacyjnych, które pomogą mu w radzeniu sobie ze stresem i napięciem,
 • Ćwiczenia praktyczne – coach może zaproponować klientowi różne ćwiczenia, które pomogą mu w osiągnięciu celów, np. ćwiczenia komunikacyjne, planowanie działań czy analiza przekonań.

Wybór odpowiednich metod i technik zależy od indywidualnych potrzeb klienta oraz celów, które chce osiągnąć.

Coaching w sytuacjach trudnych – jak coaching pomaga rozwiązywać problemy?

Coaching może być skutecznym rozwiązaniem w sytuacjach trudnych, gdy klient stoi przed wyzwaniami, z którymi samodzielnie nie potrafi sobie poradzić. W takich przypadkach, coach pomaga klientowi:

 • Zrozumieć źródło problemu i jego wpływ na życie klienta,
 • Zidentyfikować przekonania, wartości i zachowania, które utrudniają rozwiązanie problemu,
 • Ustalić realistyczne cele i plan działania, które pozwolą klientowi na pokonanie trudności,
 • Wzmocnić motywację i poczucie własnej wartości klienta, co pozwoli mu na podjęcie odpowiednich działań,
 • Monitorować postępy klienta i wspierać go w procesie zmiany.

Warto podkreślić, że coaching nie zastępuje terapii i nie jest odpowiedni w przypadkach, gdy klient potrzebuje pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej. W takich sytuacjach, należy skierować klienta do odpowiedniego specjalisty.

Coaching w biznesie i miejscu pracy

Coaching w biznesie oraz coaching w miejscu pracy to dwa pojęcia, które odnoszą się do zastosowania coachingu w kontekście zawodowym. W tej części artykułu omówimy rolę coachingu zawodowego w rozwoju kariery, wpływ coachingu zarządzania na efektywność liderów oraz kulturę coachingu w organizacji.

Coaching zawodowy – jak może pomóc w rozwoju kariery?

Coaching zawodowy to proces wspierania klienta w osiągnięciu celów zawodowych, takich jak awans, zmiana pracy, rozwój kompetencji czy poprawa relacji z innymi pracownikami. Coaching zawodowy może pomóc w:

 • Zrozumieniu własnych wartości, motywacji i celów zawodowych,
 • Określeniu kierunku rozwoju kariery,
 • Przełamywaniu barier i ograniczeń, które utrudniają osiągnięcie celów,
 • Wzmocnieniu umiejętności komunikacji, zarządzania czasem czy pracy zespołowej,
 • Podjęciu decyzji dotyczących zmiany pracy, awansu czy dalszego kształcenia.

Warto zaznaczyć, że coaching zawodowy może być stosowany zarówno przez osoby indywidualne, jak i w ramach programów rozwojowych w organizacjach.

Coaching zarządzaniem – jak wpływa na efektywność liderów?

Coaching zarządzaniem to proces wspierania liderów, menedżerów i kierowników w osiągnięciu celów związanych z zarządzaniem zespołem, efektywnością pracy czy podejmowaniem decyzji. Coaching zarządzaniem może przyczynić się do:

 • Poprawy umiejętności komunikacji, motywowania i delegowania zadań,
 • Rozwoju umiejętności rozwiązywania konfliktów i negocjacji,
 • Wzmocnienia umiejętności podejmowania decyzji i zarządzania zmianą,
 • Udoskonalenia strategii zarządzania czasem i priorytetami,
 • Podniesienia efektywności pracy zespołu i osiągania celów biznesowych.

Wprowadzenie coachingu zarządzania w organizacji może przyczynić się do wzrostu efektywności liderów i zespołów, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.

Kultura coachingu w organizacji – jak wprowadzić i jakie przynosi korzyści?

Kultura coachingu w organizacji to środowisko, w którym coaching jest powszechnie stosowany jako narzędzie rozwoju pracowników, zarządzania zespołami i osiągania celów biznesowych. Wprowadzenie kultury coachingu może przynieść organizacji wiele korzyści, takich jak:

 • Wzrost zaangażowania i motywacji pracowników,
 • Poprawa komunikacji i współpracy w zespołach,
 • Rozwój kompetencji pracowników i liderów,
 • Większa elastyczność i zdolność do adaptacji do zmian,
 • Podniesienie efektywności pracy i osiąganie lepszych wyników biznesowych.

Aby wprowadzić kulturę coachingu w organizacji, warto zacząć od szkolenia liderów i menedżerów w zakresie coachingu, a następnie stopniowo wdrażać coaching na różnych poziomach organizacji. Ważne jest również promowanie wartości i postaw związanych z coachingiem, takich jak otwartość, współpraca, rozwój i dążenie do doskonałości.

Coaching a inne formy wsparcia – terapia, doradztwo, konsultacje

Współcześnie istnieje wiele form wsparcia, które mają na celu pomóc osobom w osiągnięciu swoich celów, rozwoju czy rozwiązaniu problemów. W tym artykule skupimy się na porównaniu coaching terapia, coaching doradztwo oraz coaching konsultacji, aby pokazać różnice między tymi metodami i pomóc w wyborze odpowiedniej formy wsparcia.

Coaching a terapia – kiedy coaching jest wskazany, a kiedy psychoterapia?

Coaching to proces wspierania klienta w osiągnięciu określonych celów, rozwijaniu umiejętności czy zmianie zachowań. W przeciwieństwie do terapii, coaching nie koncentruje się na diagnozowaniu czy leczeniu zaburzeń psychicznych. Coaching wskazany jest dla osób, które chcą pracować nad swoim rozwojem, osiągnięciem celów czy poprawą jakości życia.

Terapia, w tym psychoterapia, to proces mający na celu leczenie zaburzeń psychicznych, emocjonalnych czy behawioralnych. Terapia może być stosowana w przypadku problemów takich jak depresja, lęki, traumy czy zaburzenia osobowości. W sytuacjach, gdy osoba boryka się z poważnymi problemami psychicznymi, terapię coaching należy zastąpić właśnie psychoterapią.

Podsumowując, coaching wskazany jest dla osób, które chcą pracować nad swoim rozwojem, osiągnięciem celów czy poprawą jakości życia, natomiast coaching psychoterapię zaleca się osobom, które potrzebują pomocy w leczeniu zaburzeń psychicznych czy emocjonalnych.

Coaching a doradztwo i konsultacje – jakie są różnice?

Coaching różni się od doradztwa i konsultacji przede wszystkim podejściem do klienta oraz celami, jakie ma na celu osiągnąć. W coachingu, klient jest traktowany jako ekspert w swojej dziedzinie, a coach pomaga mu odkryć własne rozwiązania i strategie. W doradztwie i konsultacjach, doradca lub konsultant przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie, proponując konkretne rozwiązania czy strategie.

Coaching poradnictwo różni się również zakresem tematów, które są poruszane. Coaching może dotyczyć różnych aspektów życia klienta, takich jak rozwój osobisty, zawodowy czy relacje z innymi. Doradztwo i konsultacje zazwyczaj koncentrują się na konkretnych obszarach, takich jak finanse, prawo czy biznes.

W praktyce, coaching, doradztwo i konsultacje mogą się wzajemnie uzupełniać, a wybór odpowiedniej formy wsparcia zależy od indywidualnych potrzeb, celów oraz sytuacji klienta.

Jak wybrać coacha i co warto wiedzieć o kursach coachingowych?

Wybór odpowiedniego coacha oraz kursu coachingowego może być kluczowy dla osiągnięcia zamierzonych celów i efektywnego rozwoju. W tej sekcji przedstawimy porady, jak wybrać dobrego coacha oraz co warto wiedzieć o kursach coachingowych.

Jak wybrać profesjonalnego coacha? Na co zwrócić uwagę?

Wybierając coaching profesjonalistów, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Przede wszystkim, dobry coach powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z klientami. Warto sprawdzić, czy coach ukończył akredytowany kurs coachingowy oraz czy posiada referencje od poprzednich klientów.

Ważne jest również, aby coach miał doświadczenie w pracy z osobami o podobnych celach i problemach, jakie chcemy rozwiązać. Dobry coaching coach powinien być w stanie dostosować swoje metody i techniki do indywidualnych potrzeb klienta, a także być otwarty na współpracę i komunikację.

Warto również zwrócić uwagę na osobowość coacha oraz czy jego podejście do pracy jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. Ważne jest, abyśmy czuli się komfortowo i swobodnie w trakcie sesji coachingowych, co pozwoli na efektywną współpracę i osiągnięcie zamierzonych celów.

Kurs coachingowy – co powinien zawierać i jak wybrać odpowiedni?

Decydując się na kurs coachingowy, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów, które świadczą o jego jakości i wartości merytorycznej. Przede wszystkim, dobry kurs powinien być akredytowany przez renomowane organizacje coachingowe, takie jak International Coach Federation (ICF) czy European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Akredytacja gwarantuje, że kurs spełnia wysokie standardy jakości i etyki zawodowej.

Ważne jest również, aby kurs obejmował szeroki zakres tematów związanych z profesjonalnym coachingiem, takich jak teoria i praktyka coachingu, metody i techniki stosowane w pracy z klientami, a także aspekty etyczne i prawne działalności coacha. Dobry kurs powinien również oferować praktyczne ćwiczenia i warsztaty, które pozwolą uczestnikom zdobyć doświadczenie w pracy z klientami.

Przy wyborze odpowiedniego kursu warto również zwrócić uwagę na jego formę oraz dostępność. Czy kurs jest dostępny stacjonarnie czy online? Jaka jest jego długość i intensywność? Czy istnieje możliwość elastycznego dostosowania harmonogramu zajęć do naszych potrzeb? Odpowiedzi na te pytania pozwolą nam wybrać kurs, który najlepiej spełni nasze oczekiwania i potrzeby.

Polecane: