Umowa o pracę na czas określony – co trzeba wiedzieć?

Redakcja

8 stycznia, 2024

Umowa o pracę na czas określony to jedna z podstawowych form zatrudnienia, która pozwala na zatrudnienie pracownika na określony czas. W przeciwieństwie do umowy o pracę na czas nieokreślony, umowa na czas określony ma wyznaczony termin zakończenia. Warto zrozumieć jej specyfikę, aby wiedzieć, jakie prawa i obowiązki wynikają z tego rodzaju umowy dla pracownika i pracodawcy.

Zrozumienie umowy o pracę na czas określony

W niniejszym artykule omówimy podstawowe pojęcia związane z umową o pracę na czas określony, jej charakterystykę oraz zastosowanie. Zapoznamy się z definicją tego rodzaju umowy, porównamy ją z umową na czas nieokreślony oraz omówimy zasady zawarcia takiej umowy.

Definicja umowy o pracę na czas określony

Umowa na czas określony, nazywana również umową terminową, to rodzaj umowy o pracę, która jest zawierana na określony czas, z wyznaczonym terminem zakończenia. W przeciwieństwie do umowy na czas nieokreślony, umowa na czas określony ma wyznaczony termin zakończenia, co pozwala na zatrudnienie pracownika na określony okres.

Rodzaje umów o pracę: czas określony vs czas nieokreślony

Wśród rodzajów umów o pracę wyróżniamy dwa główne typy: umowa na czas określony oraz umowa na czas nieokreślony. Umowy na czas określony mają wyznaczony termin zakończenia, co pozwala na zatrudnienie pracownika na określony okres. Z kolei umowy na czas nieokreślony nie mają wyznaczonego terminu zakończenia, co oznacza, że pracownik może być zatrudniony na stałe.

Podobieństwa między tymi dwoma rodzajami umów obejmują m.in. obowiązek przestrzegania przepisów prawa pracy, takich jak wymiar czasu pracy, prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy. Różnice natomiast dotyczą głównie terminu zakończenia umowy oraz zasad jej rozwiązania.

Zasady zawarcia umowy o pracę na czas określony

Podczas zawarcia umowy o pracę na czas określony, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim, należy ustalić datę zawarcia umowy oraz termin jej zakończenia. Ponadto, warto omówić okoliczności zawarcia umowy, takie jak przyczyny zatrudnienia na czas określony czy ewentualne możliwości przedłużenia umowy.

Warto również pamiętać, że umowa o pracę na czas określony powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak dane pracownika i pracodawcy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, zakres obowiązków oraz ewentualne dodatkowe ustalenia, np. dotyczące okresu próbnego czy świadczeń pracowniczych.

Zasady zatrudnienia na czas określony

Zatrudnienie na czas określony, nazywane również zatrudnieniem terminowym, to forma zatrudnienia, która ma wyznaczony termin zakończenia. W tej części artykułu omówimy zasady dotyczące okresu zatrudnienia na czas określony, przerwy między umowami, limitu ilościowego umów oraz zmiany rodzaju umowy z czasu określonego na nieokreślony.

Okres zatrudnienia na czas określony

Czas zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony może być różny, w zależności od potrzeb pracodawcy i pracownika. Okres zatrudnienia na czas określony może obejmować zarówno krótkoterminowe projekty, jak i dłuższe zatrudnienie. Warto jednak pamiętać, że okresu zatrudnienia pracownika nie można przedłużać w nieskończoność poprzez zawieranie kolejnych umów na czas określony. Istnieją pewne ograniczenia, które mają na celu ochronę praw pracownika.

Przerwa między umowami na czas określony

W przypadku zawierania kolejnych umów na czas określony, istotne jest zachowanie odpowiedniej przerwy między umowami. Przerwa ta powinna wynosić co najmniej 1/3 długości trwania poprzedniej umowy, jednak nie mniej niż 7 dni. Przerwa ta ma na celu zapewnienie pracownikowi czasu na regenerację oraz ochronę przed nadużywaniem umów na czas określony przez pracodawców.

Limit ilościowy umów na czas określony

W Polsce obowiązuje limit ilościowy umów na czas określony, który wynosi 3 umowy na czas określony zawarte w ciągu 33 miesięcy. Po przekroczeniu tego limitu, kolejna umowa na czas określony zostaje automatycznie przekształcona w umowę na czas nieokreślony. Limit ten ma na celu ochronę praw pracowników oraz zapobieganie nadużywaniu umów na czas określony przez pracodawców.

Zmiana rodzaju umowy: z czasu określonego na nieokreślony

Zmiana rodzaju umowy z czasu określonego na nieokreślony może nastąpić w przypadku przekroczenia limitu ilościowego umów na czas określony lub po upływie 33 miesięcy od zawarcia pierwszej umowy na czas określony. Wówczas, nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy na czas nieokreślony staje się obowiązkowe. Zmiana ta ma na celu zapewnienie stabilności zatrudnienia oraz ochrony praw pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony może nastąpić z różnych przyczyn i w różnych okolicznościach. W tej części artykułu omówimy zasady dotyczące rozwiązania umowy na czas określony, okresu wypowiedzenia, sposobu liczenia okresu wypowiedzenia oraz przyczyn wypowiedzenia umowy.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony zależy od długości trwania zatrudnienia pracownika. W przypadku zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Jeśli zatrudnienie trwało od 6 miesięcy do 3 lat, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. Natomiast dla zatrudnienia trwającego dłużej niż 3 lata, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Aby liczyć okres wypowiedzenia, należy wziąć pod uwagę długość trwania zatrudnienia oraz datę doręczenia wypowiedzenia pracownikowi. Okres wypowiedzenia zaczyna się biec od dnia następnego po dniu doręczenia wypowiedzenia. Należy pamiętać, że okres wypowiedzenia nie może upłynąć w czasie urlopu pracownika.

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Wypowiedzenia pracownikowi umowy na czas określony mogą być różne. Najczęstsze przyczyny wypowiedzenia umowy to: niewykonanie obowiązków przez pracownika, utrata zaufania do pracownika, zmiana warunków pracy lub organizacji pracy, a także likwidacja stanowiska pracy. W przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, przyczyna pisemnie musi być podana w oświadczeniu o wypowiedzeniu.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony powinno zawierać informacje o dacie wypowiedzenia, okresie wypowiedzenia, przyczynie wypowiedzenia (w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę) oraz podpis osoby wypowiadającej umowę. Przykład oświadczenia o wypowiedzeniu umowy może wyglądać następująco:

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Data: [data]

Pracownik: [imię i nazwisko pracownika]

Stanowisko: [stanowisko pracownika]

Okres wypowiedzenia: [okres wypowiedzenia]

Przyczyna wypowiedzenia: [przyczyna wypowiedzenia, jeśli dotyczy]

Podpis osoby wypowiadającej umowę: [podpis]

Warto pamiętać, że zamiaru wypowiedzenia umowy należy doręczyć pracownikowi osobiście lub za pośrednictwem poczty, z zachowaniem odpowiedniego terminu wypowiedzenia.

Prawa i obowiązki stron umowy o pracę na czas określony

W przypadku umowy o pracę na czas określony, zarówno pracownik zatrudniony, jak i pracodawca mają określone prawa i obowiązki. W niniejszej sekcji omówimy prawa i obowiązki obu stronami stosunku pracy, aby lepiej zrozumieć, jakie są ich wzajemne zobowiązania w ramach stosunku pracy.

Prawa i obowiązki pracownika zatrudnionego na czas określony

Pracownik zatrudniony na czas określony ma prawo do korzystania z przepisów prawa pracy takich, jak prawo do wynagrodzenia, urlopu, ochrony przed dyskryminacją, czy też prawo do zachowania godności osobistej. Wśród obowiązków pracownika zatrudnionego na czas określony należy wymienić:

 • Wykonywanie pracy zgodnie z umową i przepisami obowiązującymi w miejscu pracy,
 • Przestrzeganie regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych przepisów pracodawcy,
 • Dbanie o dobro zakładu pracy oraz współpracowanie z innymi pracownikami,
 • Przestrzeganie przepisów przepisów prawa pracy oraz przepisów BHP.

Prawa i obowiązki pracodawcy w przypadku umowy na czas określony

W przypadku umowy na czas określony, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi warunki pracy zgodne z umową oraz przepisami prawa pracy. Prawa i obowiązki pracodawcy obejmują między innymi:

 • Wypłacanie wynagrodzenia zgodnie z umową i terminami przewidzianymi w przepisach,
 • Zapewnienie pracownikowi odpowiednich warunków pracy oraz środków ochrony osobistej,
 • Przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz przepisów BHP,
 • Informowanie pracownika o jego prawach i obowiązkach oraz o przepisach obowiązujących w zakładzie pracy.

Zachowanie wymiaru czasu pracy w umowie na czas określony

Wymiar czasu pracy w umowie na czas określony powinien być określony zgodnie z przepisami prawa pracy. W Polsce, standardowy czasu pracy wynosi 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Pracodawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących czasu pracy, w tym przerw, nadgodzin oraz czasu pracy w nocy. Pracownik zatrudniony na czas określony ma prawo do:

 • Przerw w czasie pracy, zgodnie z przepisami,
 • Wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny,
 • Odpoczynku w dni wolne od pracy oraz urlopu wypoczynkowego, zgodnie z przepisami.

Warto zwrócić uwagę, że zarówno pracodawca, jak i pracownik mają obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących wykonywania pracy oraz czasu pracy, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie stosunku pracy oraz ochronę praw pracownika.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy zagadnienia związane z umową o pracę na czas określony, takie jak jej definicja, rodzaje umów o pracę, zasady zawarcia, zatrudnienia oraz rozwiązania umowy na czas określony. Przedstawiliśmy również prawa i obowiązki stron umowy, czyli pracownika zatrudnionego na czas określony oraz pracodawcy. Wskazaliśmy na istotne aspekty dotyczące wymiaru czasu pracy w umowie na czas określony oraz na przepisy prawa pracy, które należy przestrzegać.

Podkreśliliśmy, że umowa o pracę na czas określony jest jednym z rodzajów umów o pracę, który pozwala na zatrudnienie pracownika na określony czas, zgodnie z ustalonymi warunkami. Warto pamiętać o ograniczeniach dotyczących ilości takich umów oraz przerw między nimi, a także o możliwości zmiany rodzaju umowy na czas nieokreślony.

Ważne jest, aby zarówno pracodawca, jak i pracownik zatrudniony na czas określony byli świadomi swoich praw i obowiązków wynikających z umowy oraz przepisów prawa pracy. Dzięki temu możliwe jest zachowanie prawidłowego funkcjonowania stosunku pracy oraz ochrona praw pracownika.

Polecane: